Syn og skøn

Et af foreningens formål er at stille sin viden til rådighed for personer eller virksomheder, som ønsker svar på et eller flere spørgsmål omkring pantebreve eller udpegning af syn- og skønsmand.

Gebyr for udpegning af syn- og skønsmand andrager kr. 5.000. Hertil kommer syn- og skønsmandens honorar.

Henvendelse om syn og skøn skal ske til formanden Søren Zak, tlf. 20978866 mail: zak@mail.dk

Responsa

Såfremt der er nogle kutymespørgsmål til foreningens responsa udvalg skal disse fremsendes til formanden. Gebyr herfor udgør kr. 5.000.

Spørgsmålene vil herefter blive forelagt foreningens responsumudvalg, som pt. består af medlemmer fra bestyrelsen.

Nedenfor er nævnt de hidtidige sager, der har været forelagt responsumudvalget.
Det bemærkes at alle sagerne er besvaret efter gældende kutyme og før indførelsen af foreningens Handelsbetingelser af 2014 og 2020.

Dato Tema
14-02-1991 Ophævelse af pantebrevshandel grundet ændringer i handelsvilkår
04-05-1993 Overgang af risiko
01-07-1993 Ophævelse af handel ved ændringer i handelsvilkår/refusionssaldo
25-02-1994 Vederlagets størrelse ved overdragelse af pantebrevsporteføljer
25-04-1994 Ejendomsmæglers undersøgelsespligt/indeståelsesansvar
18-07-1995 Gebyr for meddelelse af respektpåtegning
18-07-1995 Prisdannelse på pantebreve
05-09-1995 Debitor på vej til blive registreret i Ribers Kredit Information
09-10-1995 Formidlers pligt til at undersøge Ribers Kredit Information
09-10-1995 Ansvar for videregivelse af oplysninger leveret af ejendomsmægler
01-10-1996 Kutyme ved omsætning af pantebrev i ejendom handlet til for høj pris
13-01-1997 Dokumentation for rettidig betaling af sidste forfaldne terminsydelse
10-02-1997 Mageskifte
03-06-1997 Oplysningspligt ved pantebrevshandel
13-06-1997 Rettidig betaling af terminsydelse
05-10-1997 Mageskifte
06-10-1997 Risikoovergang
02-12-1998 Advokat som professionel pantebrevsformidler
05-01-1999 Forventet handelsavance tabt ved ikke udstedt pantebrev
06-01-1999 Professionel pantebrevssælgers afgivelse af oplysninger
28-04-1999 Forventet handelsavance tabt ved ikke udstedt pantebrev
03-08-1999 Opkrævning af tinglysningsafgift
25-08-1999 Reklamationsfrist ved mangel på pantebrev
16-11-1999 Undersøgelse af sælgers oplysninger
06-04-2000 Formel legitimation til brug for tinglysning
24-08-2000 Pantekreditors genindtrædelsesret i lejerettigheder
31-08-2000 Undersøgelser og afregning af pantebrev
14-03-2001 Gennemgang af udlejningsejendom
26-04-2001 Tilbagekøb af pantebreve
20-08-2001 Tillæg til responsum af 14.03.2001 (Gennemgang af udlejningsejendom)
04-01-2002 Værdi af pantebrev ved inddragelse af areal
07-01-2002 Honorar for at fremskaffe lånetilbud
07-01-2002 Forretningsgange i forbindelse med en lånesagsekspedition
27-02-2002 Afregning af pantebreve
08-06-2002 Handelsomkostninger
07-09-2002 Gældende kutyme mellem professionelle pantebrevshandlere
17-09-2003 Pantebrevsformidlers ansvar for videregivelse af korrekte oplysninger
25-09-2003 Ansvar for at provenu anvendes til det angivne formål
20-01-2004 Betydning af ejendomstype for pantebrevets sikkerhed og handelsværdi
04-08-2004 Betydning for en pantebrevskøber om der på den faste ejendom er lyst forkøbsret.
07-11-2004 Påvirkning af et pantebrevs omsættelighed ved en tidsbegrænset tilladelse til at drive grillbar fra en købt grund
07-11-2004 Erstatning ved pantedebitors annullation af indgået pantebrevshandel
30-06-2005 Sikkerhedsstillelse for pantebrevsprovenuet inden levering, samt spørgsmål om honorering for pantebrevenes udstedelse
13-07-2005 Indeståelse for rettidig betaling af terminsydelse på lånepantebrev
25-01-2007 Privat skyldners fortrydelsesret i pantebrevsforhold
17-02-2007 Leveringsfrist ved pantebrevshandel i udstykningssag
05-10-2007 Oplysningspligt ved handel med pantebrev i ejendom med erhvervslejemål
30-11-2007 Provision ved videresalg af pantebrev
12-08-2008 Salgspris/vurderet handelspris
02-10-2009 Oplysning om forhold der har betydning for pantebrevskøber
26-10-2010 Renter ved indfrielse af pantebrev med opsigelsesvarsel
14-01-2011 Spørgsmål omhandlende et pantebrev i en portefølje
06-07-2011 Risikoovergang for betaling af 1. terminsydelse ved pantebrevshandel.
(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)