Responsum

Vederlagets størrelse ved overdragelse af pantebrevsporteføljer

Spørgsmål 1

Findes der faste kutymer for vederlagets fastsættelse til en sælger (mægler) for afhændelse af en pantebrevsportefølje med en nominel værdi på ca. kr. 200 mill., hvor de pantsatte ejendomme ikke i forbindelse med overdragelsen besigtiges, og hvor nødlidende pantebreve ikke indgår i overdragelsen ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 2

Hvilke forhold har sædvanligvis betydning for vederlagets fastsættelse ?

Svar

Arbejdets omfang og den økonomiske risiko.

Spørgsmål 3

Har pantebrevsporteføljens størrelse indflydelse på vederlagets fastsættelse og i bekræften-de fald hvilken ?

Svar

Vederlagets størrelse og pantebrevsporteføljens størrelse er i vid udstrækning proportional.

Spørgsmål 4

På grundlag af de foreliggende oplysninger om pantebrevsporteføljens størrelse, provenue, administration af pantebrevene m.v. bedes oplyst, hvilket vederlag appellanten på det pågældende tidspunkt skulle have betalt til et pengeinstitut eller anden professionel sælger (mægler) for afhændelse af pantebrevsporteføljen ?

Svar

Der henvises til spørgsmål 1 og 2.

Spørgsmål 5

På grundlag af de samme oplysninger som nævnt under spørgsmål 4 bedes oplyst, om det ville have haft betydning for vederlagets fastsættelse, og i givet fald hvilken, hvis det pågæl-dende pengeinstitut eller anden professionel sælger (mægler) selv havde forestået samtlige indkøb af pantebrevene, samt den løbende administration af pantebrevene siden investeringsinstitutternes stiftelse ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 6

Det bedes endvidere oplyst, om det ville have haft nogen betydning for vederlagets fastsættelse, og i bekræftende fald hvilken, hvis det pågældende pengeinstitut eller anden professionel sælger (mægler) for den løbende administration af pantebrevene oppebar et årligt administrationsvederlag, og ikke herudover oppebar særskilt vederlag for indkøb af pantebreve ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 7

Vil besvarelsen af spørgsmål 6 ændres og i givet fald hvordan, hvis det lægges til grund, at administrator/mægler udover det i spørgsmål 6 nævnte vederlag også oppebærer vederlag efter bestemte paragraffer i vedtægterne ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 8

Hvori består den økonomiske risiko, hvortil der refereres i besvarelsen af spørgetemaets spørgsmål 2 ?

Svar

Den økonomiske risiko består i de til pantebrevskøber afgivne oplysninger, som på et senere tidspunkt kan være ansvarspådragende.

Spørgsmål 9

Under hensyntagen til besvarelsen af spørgetemaets spørgsmål 1-4 bedes det oplyst, indenfor hvilken økonomisk ramme honoraret for afhændelse af den omhandlede pantebrevsportefølje almindeligvis ville have befundet sig, såfremt salget i november 1990 var blevet gennemført af et pengeinstitut eller af en anden professionel sælger (mægler). Besvarelsen kan eventuelt ske ved angivelse af det realiserede nettoprovenue.

Svar

Kan ikke besvares, idet der ikke foreligger nogen kutyme for honorarer i forbindelse med handel med pantebrevsporteføljer.

Spørgsmål 10

Kan der angives en økonomisk ramme, inden for hvilken et flertal af de i praksis forekommende honorarstørrelser ville have befundet sig ?

Svar

Der kan ikke henvises til nogen honorarkutymer eller økonomiske rammer for fomidling af en pantebrevsportefølje i denne størrelse. Dog bør der for en sådan formidling erlægges et honorar, hvis størrelse almindeligvis bliver aftalt på forhånd.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)