Responsum

Risikoovergang for betaling af 1. terminsydelse ved pantebrevshandel.

Spørgsmål 1

Dansk Pantebrevsforening bedes oplyse, om det blandt professionelle pantebrevshandlere er kutyme, at pantebrevssælger påtager sig risikoen for, at pantebrevsdebitor erlægger første pantebrevsydelse efter aftale om salg af pantebrevet er indgået, og at pantebrevssælger, såfremt ydelsen ikke indgår rettidigt ifølge kutyme er pligtig at tilbagekøbe pantebrevet.

Svar

Nej

Spørgsmål 2

Dansk Pantebrevsforening bedes oplyse, om det blandt professionelle pantebrevshandlere er kutyme, at pantebrevskøber kan fordre et overdraget pantebrev tilbagekøbt af pantebrevssælger, såfremt pantebrevsdebitor ikke betaler 2. termin if. pantebrevet rettidigt, i en situation hvor der lægges til grund, at pantebrevsdebitor ikke har betalt 1. termin ifølge pantebrevet, idet pantebrevet først er afregnet overfor pantebrevsdebitor efter 1. termin, hvormed afregningsprovenuet er reduceret med et beløb svarende til 1. termins afdrag. Ved besvarelsen af spørgsmål 2,0 bedes det lagt til grund, at pantebrevssælger er oprindelig pantebrevskreditor ifølge pantebrevet, og at overdragelsen af pantebrevet til pantebrevskøber er aftalt på et tidspunkt efter 1. termin men før 2. termin. Det skal endvidere lægges til grund, at pantebrevssælger først har modtaget pantebrevet i behørig tinglyst stand efter 1. termins forfald fra pantebrevsdebitor, og at pantebrevssælger først har afregnet pantebrevsprovenu overfor pantebrevsdebitor efter 1. termins forfald.

Svar

Nej

Spørgsmål 3

Dansk Pantebrevsforening bedes oplyse, om det ved besvarelsen af spørgsmål 2 gør nogen forskel, hvis pantebrevskøber forud for aftaleindgåelse ikke er informeret om, at 1. termin ikke er betalt af pantebrevsdebitor, men udlignet ved reduktion i afregning af pantebrevsprovenu, og i givet fald redegøre for den forskel dette måtte give anledning til.

Svar

Nej

Spørgsmål 4

Dansk Pantebrevsforening bedes oplyse, om det forhold, at pantebrevssælger ved afregningen af pantebrevet overfor pantebrevskøber, efter tidspunktet for købsaftalens indgåelse, foretager afregning med den nye restgæld, der følger af den umiddelbart efter afregningen følgende termin, medfører, at pantebrevssælger påtager sig risikoen for betalingen heraf med den konsekvens, at pantebrevskøber kan fordre pantebrevet tilbagekøbt af pantebrevssælger, såfremt terminen ikke betales rettidigt?

Svar

Nej

Spørgsmål 5

Gør det nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 4 hvor kort eller lang tid, der er mellem tidspunktet for afregningen og den efterfølgende termin?

Svar

Nej

Spørgsmål 6

Gør det nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 4, hvor vidt det pågældende pantebrev administreres af pantebrevssælger?

Svar

Nej

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)