Responsum

Mageskifte

Det bedes oplyst, om det i tilfælde af mageskifte for en pantebrevskøber ultimo 1991 havde betydning, om følgende forhold var opfyldt:

Spørgsmål 1

Begge ejendomme var solgt på udbudsvilkår, dvs. til reelle priser og ikke priser, der var specielt regulerede af parterne ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

At pantebrevsdebitor var godkendt af kreditforeningen?

Svar

Ja

Spørgsmål 3

At pantebrevsdebitor havde erlagt udbetalingen i overensstemmelse med aftalevilkårene i slutsedlen ?

Svar

Ja

Spørgsmål 4

Responsumudvalget har den 15/12-1992 udtalt, at der ved pantebrevshandel mellem et pengeinstitut/en professionel pantebrevskøber og en ejendomsmægler, som formidler af pantebreve, er kutyme for, at ejendomsmægleren oplyser, at handlen er led i et mageskifte. Samtidig udtaler Responsumudvalget, at denne kutyme var gældende for pantebrevshandler i marts 1990.<p> Hvad er baggrunden for den oven for omtalte kutyme, og var den tillige gældende for pantebrevshandler ultimo 1991 ?

Svar

Til første del af spørgsmålet kan vi oplyse, at baggrunden er pantebreve udstedt i en ikke normal opstået handel, anden del af spørgsmålet kan besvares bekræftende.

Spørgsmål 5

Har det generel indflydelse på pantebrevets handelsværdi, at pantebrevet er udstedt i forbindelse med et mageskifte ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 6

Har det indflydelse på pantebrevets handelsværdi/omsættelighed, at det foranstående ejerskiftelån, kontantlån, alene tilbydes med kr. 630.000 mod forudsat i købsaftalen kr. 710.000 ? I bekræftende fald bedes det oplyst, om det for vurderingen af pantebrevets handelsværdi/omsættelighed har betydning, at baggrunden for nedjusteringen af ejerskiftelånet alene beroede på kreditforeningens vurdering af ejendommens kontante værdi i handel og vandel, idet køber principielt forinden var godkendt af kreditforeningen.

Svar

Ja, det har påvirkning på pantebrevets handelsværdi.

Spørgsmål 7

Såfremt et sælgerpantebrev, der er forhøjet som følge af nedsættelse af ejerskiftelånet, jf. spm 4, ikke kan omsættes til dagskurs pr. udstedelsestidspunktet, hvor længe må pantekreditor da vente, før pantebrevet skønnes at kunne omsættes til dagskurs ?

Svar

Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt, p.g.a. ikke kendte fremtidige påvirkninger.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)