Responsum

Værdi af pantebrev ved inddragelse af areal

Ved besvarelsen af nedennævnte spørgsmål forudsætter kutymeudvalget, at bedømmelsen vedrører et sælgerpantebrev udstedt i forbindelse med en sædvanlig handel.

Spørgsmål 1

Må værdien af et pantebrev i fast ejendom til boligformål antages at blive påvirket af, at en trappe på 9 m2 inddrages i ejendommen på første sal og således udgår fra den ejendom, der er pant i ?

Svar

Ja.

Spørgsmål 2

Indenfor pantebrevshandel findes som bekendt en bagatelgrænse. Det bedes oplyst, om det forhold, der er beskrevet i spørgsmål 1, efter SDP’s opfattelse ligger i nærheden af eller under denne bagatelgrænse ?

Svar

Under forudsætning af, at køber har en hel almindelig indgang/hoveddør til sin lejlighed i stuen, må det forhold, der er beskrevet i spørgsmål 1, betragtes som værende under bagatelgrænsen.

Spørgsmål 3

Er der kutyme eller anden praksis for, at en pantebrevskøber kan hæve en handel om et pantebrev og lade handlen tilbageføre, såfremt det i forbindelse med handelens indgåelse er oplyst, at boligarealet ifølge BBR-ejermeddelelsen er 78 m2, og det senere viser sig – da debitor misligholder pantebrevet – at boligarealet alene andrager 69m2 ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 4

Er der kutyme eller praksis for, at en pantebrevsformidler indhenter en ny BBR-ejermeddelelse forinden udbud af pantebrevet ?

Svar

Nej.

Spørgsmål 5

Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende bedes det oplyst, om en gennemgang af sagsakterne hos kommunen kan sidestilles med indhentelse af BBR-ejermeddelelse ?

Svar

Udgår.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)