Responsum

Sikkerhedsstillelse for pantebrevsprovenuet inden levering, samt spørgsmål om honorering for pantebrevenes udstedelse

Spørgsmål 1

Kan det oplyses, om der gælder en kutyme for, at én køber af pantebreve, der udstedes i for-bindelse med en ejendomshandel, stiller sikkerhed for betalingen af pantebrevene inden pantebrevene leveres?

Svar

Der gælder ingen kutyme herfor.

Spørgsmål 2

Hvad er et rimeligt honorar for oprettelse af et pantebrev på kr. 200.000,00, et pantebrev på kr. 100.000,00 og et pantebrev på kr. 125.000,00, såfremt det lægges til grund, at pantebrevene udstedes af pantebrevskøber, som er statsautoriseret ejendomsmægler?

Svar

Kan ikke basvares, da SDP ikke udsteder gebyr og honorarvejledninger.

Spørgsmål 3

Skønsmanden bedes oplyse, om det er sædvanligt, at en pantebrevskøber (købt med henblik på videresalg) betaler anvisningsprovision til den, der tilbyder pantebrevene, og i bekræften-de fald størrelsen af denne (anført i %)?

Svar

Det er sædvanligt, at der betales anvisningsprovision til leverandør af pantebreve. Der er ingen faste satser. SDP er ikke ”skønsmand” i Retsplejelovens forstand, og vi kan derfor ikke angive størrelse på anvisningsprovision.

Spørgsmål 4

Såfremt det lægges til grund, at oplysningerne i Kreditaftalelovens § 9 og § 14 ikke er afgivet i forbindelse med købet af pantebrevene, jfr. Kreditaftalelovens § 9 stk. 1, 3., jfr. Kreditaftalelovens § 23, bedes det oplyst, hvorledes det påvirker kursen på pantebrevet på kr. 200.000,00, rente 8,75% p.a., pantebrevet på kr. 100.000,00, rente 9,5% p.a. og pantebrevet på kr. 125.000,00, rente 12,4% p.a. med udgangspunkt i, at pantebrevene er videresolgt til kurs 95, uden at køber har haft kendskab til, at ovennævnte bestemmelse i Kreditaftaleloven ikke var overholdt?

Svar

SDP`s kutymeudvalg udtaler sig om kutymer, men fastsætter principielt ikke kurser.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)