Vedtægter

Revideret 2020
Vedtaget på foreningens Generalforsamling 18. september 2020

Indholdsfortegnelse

1. Navn og hjemsted
2. Formål
3. Foreningens ledelse
4. Optagelse
5. Kontingent
6. Bestyrelse
7. Myndighed
8. Ordinær generalforsamling
9. Indkaldelse
10. Beslutningsdygtighed
11. Ekstraordinær generalforsamling
12. Medlemsmøde
13. Regnskab m.v.
14. Kassen
15. Udmeldelser
16. Eksklusion
17. Opløsning

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Dansk Ejendomskredit med binavnet Dansk Pantebrevsforening. Foreningens hjemsted og værneting er formandens adresse.

§2 FORMÅL

Foreningens formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser, herunder at føre forhandlinger med myndighederne om alle forhold, der vedrører pantebrevshandlere, og at repræsentere pantebrevshandlere i såvel faste som midlertidige nævn, kommissioner, udvalg m. v.

Endvidere at forestå eller medvirke til medlemmernes løbende efteruddannelse, at afgive responsa, og at fastsætte regler for kollegial optræden samt god forretningsskik for branchen, herunder ved vedtagelse af normkrav.

§3 FORENINGENS LEDELSE

Foreningens ledelse er henlagt til Bestyrelsen.

Udtalelser til offentligheden på vegne af foreningen og om dens anliggender kan kun foretages af bestyrelsen.

§4 OPTAGELSE

Som medlem optages enhver person og/eller firma, der udøver professionel pantebrevshandel/investering og om hvem – der efter bestyrelsens vurdering – intet ufordelagtigt i forbindelse med hvervets udførelse foreligger. Ansøgeren skal kunne godkendes af den samlede bestyrelse.

§5 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årligt forud, og medlemmerne er selv ansvarlige for, at betalingen finder sted rettidigt.

For at kunne deltage i afstemninger og give møde på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kræves, at medlemmet ikke er i restance.

Refusion af kontingentet kan ikke finde sted.

Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gældsforpligtigelser.

§6 BESTYRELSE M.V.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og vælges blandt medlemmer. Hvert firma må kun være repræsenteret med et bestyrelsesmedlem, og der må kun opstilles en kandidat pr. firma.

Bestyrelsen vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær, samt nedsætter de til bestemte opgaver særlige udvalg, hvori et bestyrelsesmedlem fortrinsvis skal have sæde.

Generalforsamlingen vælger samtidig særskilt 2 suppleanter, som så vidt muligt vælges af de til bestyrelsen foreslåede medlemmer i forhold til de opnåede stemmetal. Suppleanterne træder kun i funktion i forfaldstilfælde efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Til vedtagelse af gyldige beslutninger i bestyrelsen kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Skriftlige fuldmagter er gyldige ved generalforsamlinger.

Foreningen tegnes af formanden i forening med bestyrelsesmedlem.

§7 MYNDIGHED

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt inden udgangen af november måned.

Generalforsamlingen ledes af en af medlemmerne valgt dirigent.

§9 INDKALDELSE

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 4 ugers skriftligt varsel til medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

§10 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Vedtægtsændringer kan kun foretages på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/4 af medlemmerne er mødt.

Såfremt en lovlig indvarslet generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan en ny generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne, og denne generalforsamling kan da træffe bindende afgørelser med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det og stiller skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen, som derpå indkalder medlemmer med 8 dages skriftligt varsel.

§12 MEDLEMSMØDE

Medlemsmøder afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning der til.

§13 REGNSKAB M.V.

Foreningens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling. Forhandlingsprotokollen oplæses på generalforsamlingen, hvis der fremsættes ønske herom.

§14 KASSEN

Alle ved foreningens virksomhed indkommende midler tilfalder dennes kasse og indsættes i foreningens navn på konto i bank eller sparekasse.

§15 UDMELDELSER

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til den 1. i et kvartal. Såvel medlemsrettigheder og pligter vedvarer til det pågældende kvartals udgang. Derefter er den udmeldte pligtig til at betale eventuel skyld til foreningen skadeløst.

§16 EKSKLUSION

Såfremt et medlem

  • Ikke overholder de af bestyrelsen fastsatte regler for godt medlemsskab eller
  • Såfremt et medlems forhold og adfærd i øvrigt er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet ikke længere findes egnet til at være medlem, kan bestyrelsen indstille til medlemskredsen om at ekskludere medlemmet af foreningen. (Eksklusion vil finde sted, såfremt flertallet at medlemmerne stemmer herfor)

Eventuelle klager over medlemmerne sendes skriftligt til bestyrelsen.

I tilfælde af stemmeflertal om eksklusion af et medlem, kan denne appellere afgørelsen og kræve den forelagt for en generalforsamling, hvor medlemmet har ret til personligt at tale sin sag. En sådan appel skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen inden 14 dage efter, at eksklusionskendelse er meddelt pågældende.

§17 OPLØSNING

Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle formue skænkes til velgørende formål.

Foreningens stiftelsesdag er den 25. september 1987.

(c) Dansk Ejendomskredit 2024 (version bygget 13/04/2024)